Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Το Φροντιστήριό μας, Παιδεία Plus, με έδρα στη Γεωργίου Παπανδρέου 79, Μεταμόρφωση, Αττική, δραστηριοποιείται από το έτος 2016 στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ελληνικής και ξενόγλωσσης.

Το Παιδεία Plus, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που ετέθη σε ισχύ από την 25.05.2018 (ΓΚΠΔ) και το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο, όπως ισχύουν κάθε φορά, σέβεται την ασφάλεια και δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών του διαδικτυακού του τόπου paideiaplus.gr (site).

Το Φροντιστήριό μας, επιθυμώντας να διασφαλίσει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας διαθέτετε μέσω της ιστοσελίδας μας, σας παρέχει, με την παρούσα, την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα ως χρήστες της ιστοσελίδας του, όπως και για τα δικαιώματα που σας παρέχονται, ως υποκείμενο της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

Η παρούσα πολιτική ενημέρωσης απευθύνεται στο σύνολο των φυσικών προσώπων, τα οποία είτε επισκέπτονται το site μας (χρήστες), είτε συμπληρώνουν τη φόρμα επικοινωνίας με το Φροντιστήριο.

Στην καθημερινή άσκηση της δραστηριότητας του Φροντιστηρίου μας, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ορισμένες φορές επιβάλλεται από αντίστοιχη έννομη υποχρέωση, ή κρίνεται απαραίτητη για λόγους εννόμου συμφέροντος και βελτίωσης της επιχειρησιακής πρακτικής και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει το Φροντιστήριο. Στην έννοια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ΓΚΠΔ, περιλαμβάνεται η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του Φροντιστηρίου μας, είτε στο πλαίσιο των συναλλακτικών σας σχέσεων με αυτό είτε στο πλαίσιο πληροφόρησης που λαμβάνουμε από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή φορέα του δημοσίου τομέα κατά την άσκηση νομίμου δικαιώματός αυτού ή του ιδίου του Φροντιστηρίου.

Το Φροντιστήριο, κατανοεί ότι κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, είναι δυνατόν να έχει στη διάθεσή του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα φυσικών προσώπων. Κατά συνέπεια και σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμευόμενο να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή ή απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την οιασδήποτε μορφής αθέμιτη επεξεργασία τους.

Για να είναι διαφανής ο τρόπος συλλογής, χρήσης και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων σας, το Φροντιστήριο Παιδεία Plus ενθαρρύνει τους επισκέπτες της ιστοσελίδας του και κάθε ενδιαφερόμενο να διαβάσουν την παρούσα Πολιτικής Ενημέρωσης, με σκοπό να λάβουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε και με ποιο τρόπο τα επεξεργαζόμαστε

Το Φροντιστήριο Παιδεία Plus σας ενημερώνει ότι είναι δυνατόν να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσάς (ως επισκέπτες της ιστοσελίδας του), εάν και μόνο μας τις παράσχετε και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών μας σχέσεων. Αναλυτικότερα:

Το Φροντιστήριο, προκειμένου να διευκολύνει την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων προσώπων και την επικοινωνία σας με εμάς, έχει σχεδιάσει μία ειδική τυποποιημένη φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα του. Η εν λόγω φόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οιοδήποτε φυσικό πρόσωπο για να απευθύνει ερωτήματα ή αιτήματα και ασφαλώς, όταν επιθυμεί την επικοινωνία του με το Φροντιστήριο. Για την επίτευξη της βέλτιστης εξυπηρέτησής σας και προκειμένου να διαχειριστούμε και να διεκπεραιώσουμε τα αιτήματα και τα ερωτήματα που μας αποστέλλετε, συλλέγουμε τα εξής δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα:

 • το όνομα και το επώνυμό σας,
 • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email),
 • οιεσδήποτε πληροφορίες μας παρέχετε, μέσω του μηνύματος που θα μας αποστείλετε.

Επιπλέον, λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα από το διαδικτυακό μας τόπο, όπως τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), όταν και όποτε περιηγείσθε στην ιστοσελίδα μας, και τον τρόπο με τον οποίο κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας, δίχως όμως να προσδιορίζουμε άλλες ατομικές σας πληροφορίες ή προσωπικά σας δεδομένα (για περαιτέρω ενημέρωση, βλ. και Πολιτική για τα Cookies).

Το σύνολο των ανωτέρω πληροφοριών και τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που μας διαθέτετε, τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο για τον ανωτέρω σκοπό, δηλαδή τη διαχείριση, εξυπηρέτηση και απάντηση επί των ερωτημάτων που μας θέτετε, και δεν αποκαλύπτονται σε τρίτα πρόσωπα, εκτός και εάν τούτο επιβάλλεται από το εθνικό ή κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο.

Σημειωτέων, το Φροντιστήριο Παιδεία Plus δεν επεξεργάζεται μέσω της ιστοσελίδας του ευαίσθητα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως επί παραδείγματι δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας, καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, καθώς τα ως άνω δεδομένα δεν είναι απαραίτητα για την επίτευξη της μεταξύ μας επικοινωνίας και της επίλυσης των ερωτημάτων και των αιτημάτων που μας αποστέλλετε, εφαρμόζοντας την αρχή της ελαχιστοποίησης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως προβλέπονται από το ΓΚΠΔ.

2. Νομιμότητα της επεξεργασίας

Το Φροντιστήριο επεξεργάζεται νομίμως δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία κρίνονται απαραίτητα για τον ανωτέρω σκοπό, ήτοι την επικοινωνία σας με εμάς και την διαχείριση των ερωτημάτων σας. Τα ως άνω δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε, τυγχάνουν αντικείμενο επεξεργασίας από το Φροντιστήριο, εκ του λόγου ότι η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων του Παιδεία Plus, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων μας για την παροχή εξατομικευμένων και ασφαλών υπηρεσιών προς τους χρήστες και τους συνεργάτες του Φροντιστηρίου, στο γενικότερο πλαίσιο της εξυπηρέτησης αυτών.

3. Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Το Φροντιστήριο διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται ανά περίπτωση και έως την πραγματοποίηση του σκοπού συλλογής και επεξεργασίας τους, δηλαδή της επίλυσης του ερωτήματος ή του αιτήματος που μας έχετε αποστείλει.

Έπειτα, δεσμευόμαστε ότι αυτά διαγράφονται με ασφαλή τρόπο.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διατήρησης των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

4. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το Φροντιστήριο Παιδεία Plus, με σεβασμό στην ασφάλεια και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας, δεν προβαίνει σε κοινοποίηση των δεδομένων σας αυτών σε τρίτα πρόσωπα. Αποκλειστική πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Φροντιστηρίου μας, στα πλαίσια της εκπλήρωσης των νόμιμων υποχρεώσεων και υπό καθεστώς εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Κατ’ εξαίρεση, το Φροντιστήριο ενδέχεται να γνωστοποιήσει δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε παρόχους υπηρεσιών, αλλά μόνο στο βαθμό που τούτο είναι αναγκαίο για τη διαχείριση των αιτημάτων σας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στην περίπτωση αυτή, διασφαλίζεται η ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων με συμβατικές ρήτρες και παροχή επαρκών εγγυήσεων αναφορικά με την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, όπως προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι δεν προβαίνουμε σε διαβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο ή έχετε ενημερωθεί σχετικώς και συγκατατεθεί εκ των προτέρων και ρητώς στη διαβίβαση αυτή, όταν αυτό απαιτείται.

5. Τι δικαιώματα έχετε σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Τα δικαιώματα που διατηρείτε, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ, ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε και να αιτηθείτε τη λήψη πληροφοριών αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας (όπως, λόγου χάρη, τις κατηγορίες των δεδομένων, τους σκοπούς επεξεργασίας, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, κ.λπ.) (άρ. 15 ΓΚΠΔ),
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή/και να συμπληρώσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες (άρ. 16 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Κατά περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τα αρχεία που τηρούμε, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων για τη διατήρηση αυτών (άρ. 17 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται στον νόμο (άρ. 18 ΓΚΠΔ).
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.
 • Δικαίωμα φορητότητας: Μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει σε έτερο υπεύθυνο επεξεργασίας (άρ. 20 ΓΚΠΔ).

Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι το Φροντιστήριο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων σας, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ιδίως όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομίμων δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν εκ του νόμου.

6. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ορισμένο εκ των ως άνω δικαίωμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Φροντιστήριο Παιδεία Plus, εγγράφως (στη διεύθυνση Γ. Παπανδρέου 79 & Κ. Βάρναλη, Μεταμόρφωση, Αττικής) ή αποστέλλοντας ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση paideiaplusedu@gmail.com.

Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, το Φροντιστήριο, έπειτα από την εξέταση αυτού, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός, το οποίο ενδέχεται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες, εάν τούτο κρίνεται αναγκαίο και δικαιολογείται από τις περιστάσεις (π.χ. από την πολυπλοκότητα του αιτήματος). Σε κάθε περίπτωση, η καθυστέρηση θα αιτιολογείται εγγράφως. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να ζητήσουμε απόδειξη της ταυτότητάς σας, με νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. δελτίο ταυτότητας, κ.λπ.), προκειμένου να εντοπίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να ταυτοποιήσουμε το υποκείμενο αυτών, με σκοπό την αποφυγή παροχής πληροφοριών και προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Εάν θεωρείτε ότι προσβάλλονται με οιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά σας, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600

Fax: +30 2106475628

Email: contact@dpa.gr

7. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε
 • Το Φροντιστήριο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τη σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ανηλίκων προσώπων, ενημερώνει ότι ο διαδικτυακός του τόπος δεν απευθύνεται σε ανήλικα πρόσωπα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μη συλλέγει ή τηρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων προσώπων, που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του. Παρόλα αυτά, εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί προσωπικά δεδομένα από ανήλικο άνευ της σχετικής συγκατάθεσης των γονέων του ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτού, όταν και όπου τούτη απαιτείται, τα δεδομένα αυτά θα διαγράφονται αμέσως.
 • Το Φροντιστήριο δεν προβαίνει σε συλλογή, επεξεργασία ή πρόσβαση με κανέναν τρόπο μέσω του διαδικτυακού του τόπου σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών). Ο επισκέπτης υποχρεούται να απέχει από την παροχή των ανωτέρω δεδομένων, δικών του ή τρίτων προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο 1 της παρούσης. Το Φροντιστήριο ουδεμία ευθύνη φέρει προς τους επισκέπτες ή τρίτα πρόσωπα για τυχόν παροχή αυτών των δεδομένων, η οποία οφείλεται σε πράξεις ή/και παραλείψεις τους, κατά παράβαση της ως άνω υποχρέωσης.

Το Φροντιστήριο δηλώνει ότι ενδέχεται κατά διαστήματα να προβαίνει σε τροποποίηση/ανανέωση της παρούσης Πολιτικής Ενημέρωσης, με σκοπό να είναι πάντα σύμφωνη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Για να ενημερώνεστε με την τελευταία πρόσφατη Πολιτική Ενημέρωσης, σας παροτρύνουμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα σελίδα.

8. Πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας;
 • Υπεύθυνος Επεξεργασίας:

  ΠΑΙΔΕΙΑ PLUS, Εμμανουήλ Καξηρής

  Ταχυδρομική Διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 79 & Κ. Βάρναλη, Μεταμόρφωση, Αττική

  Τηλέφωνο: +30 210 2828838

  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: paideiaplusedu@gmail.com

  Website: paideiaplus.gr